Iionic

La neurona més simple es pot descriure matemàticament a partir del potencial de membrana V del seu compartiment principal, el soma. Els canvis en aquest potencial de membrana (dV/dt) són deguts a quatre possibles termes:

  1. Un terme que anomenem corrent de fuga (Ifuga) i que representa l’efecte dels canals iònics de membrana de caràcter passiu (és a dir, que sempre estan oberts i deixen passar selectivament un o altre tipus d’ions entre el medi intracel·lular i el medi extracel·lular).
  2. Els corrents iònics actius (Iionic) que inclouen diversos possibles canals, selectius a diferents ions, i que s’obren o tanquen en funció de si el potencial de membrana travessa certs valors llindars, o bé si algun indicador intracel·lular (com per exemple el calci) assoleix valors importants.
  3. Els corrents sinàptics (Isinaptic) que són canals iònics que s’obren en resposta a l’alliberament en la sinapsi de neurotransmissors quan arriben potencials d’acció als terminals presinàptics.
  4. Corrents d’estimulació externs que en alguns experiments es poden aplicar amb electrodes.

Iionic