Isinaptic

Quan el potencial de membrana V d’una neurona creua un valor llindar, emet un potencial d’acció que viatja per l’axó fins als terminals presinàptics. Allà el potencial d’acció desencadena uns processos que duen a l’alliberament de neurotransmissors en l’espai extracel·lular.
Aquests neurotransmissors difonen fins al terminal postsinàptic i obren canals sinàptics que generen una resposta en el potencial de la neurona postsinàptica.

Les respostes postsinàptiques poden ser de dos tipus, excitadores o inhibidores, en funció del tipus de canal que el neurotransmissor obre. D’aquesta manera tenim neurones inhibidores (en el gràfic en taronja) que generen una disminució del potencial de membrana en les neurones postsinàptiques que contacten, i neurones excitadores (en blau) que indueixen un augment en el potencial de membrana de la neurona postsinàptica.

La interrelació entre excitació i inhibició en les xarxes neuronals és un mecanisme fonamental de la seva funció fisiològica.

Isinaptic